Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść„Przebudowa zespołu pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.”

Celem projektu jest poprawa dostępu mieszkańców regionu do wysokiej jakości usług ochrony zdrowia, poprzez przebudowę i rozbudowę oddziału neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego i komputerowego. Realizacja inwestycji jest związana z dostosowaniem zakładu do obecnych standardów oraz warunków koniecznych do spełnienia w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Po przebudowie budynek szpitala i przychodni będzie przeznaczony dla oddziałów neurologicznych i rehabilitacyjnych o łącznej ilości 149 łóżek oraz zespołu przychodni i gabinetów specjalistycznych wraz z wymaganymi pomieszczeniami dla personelu medycznego i technicznego.

Cel realizacji przedmiotowego projektu jest w pełni zbieżny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, tj. Celem 5 „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i zasobów dziedzictwa kulturowego” i Osią Priorytetową 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe,  turystykę i sport”, Działanie 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”.

Realizacja powyższego celu spowoduje zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki neurologicznej dla pacjentów z terenu miasta Kielce oraz Regionu Świętokrzyskiego. Przykładowo z istniejących na chwilę obecną 55 łóżek znajdujących się w oddziale neurologicznym po przeprowadzonej inwestycji ilość ta wzrośnie do 149 łóżek, z czego 24 łóżka z przeznaczeniem dla pacjentów rehabilitacji neurologicznej.

W znacznym stopniu ulegnie poprawie komfort i standard świadczonych usług poprzez zapewnienie większej powierzchni przypadającej dla pacjenta.

Ponadto w ramach niniejszego projektu przewiduje się uzupełnienie aparatury medycznej dla Oddziału Neurologicznego.

Dla podniesienia standardów w zakresie opieki nad pacjentami niezbędny jest zakup sprzętu medycznego który uzupełni dotychczas zakupioną aparaturę. Dotyczy to głównie sali intensywnego nadzoru w Pododdziale Leczenia Udarów Mózgu. W ramach niniejszego projektu przewidziano zakup m.in. kardiomonitorów z centralą monitorującą umożliwiającą nadzór istotnych parametrów życia pacjenta. Niezwykle ważny jest także zakup pomp infuzyjnych stanowiących standardowe wyposażenie oddziałów intensywnej opieki medycznej w tym Oddziału Neurologicznego. Analizując stan istniejącego wyposażenia, zaznaczając fakt rejestrowania coraz większej liczby nowych zachorowań na choroby neurologiczne, w tym zachorowań na udar mózgu, zakup w/w wyposażenia pozwoli skuteczniej ratować życie pacjentów.                    

Poza wymienioną aparaturą medyczną przewiduje się zakup sprzętu do rehabilitacji neurologicznej.

Zakup nowego i nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego pozwoli na sprawniejsze, bezpieczniejsze i skuteczniejsze przywracanie utraconych funkcji ruchowych u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi np. po przebytych udarach mózgu, SM, SLA, dyskopatiach.

Przewiduje się zakup także sprzętu komputerowego, który pozwoli na wymianę wyeksploatowanego i przestarzałego istniejącego sprzętu komputerowego oraz uzupełnienie braków w infrastrukturze komputerowej. Zmiany te są konieczne aby przystosować komputery do aktualnych i przyszłych wymogów jakie stawiają istniejące i powstające systemy operacyjne oraz informatyczne.

Zakup sprzętu pozwoli także na sprawniejszą i bezpieczniejszą wymianę informacji pomiędzy systemem informatycznym szpitala a systemem informacyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto niezbędne jest wyposażenie oddziału w standardowy sprzęt konieczny do jego normalnego funkcjonowania i świadczenia usług medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Przedsięwzięcie w części kwalifikowanej zostanie sfinansowane z następujących źródeł:
- Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W przypadku badanej inwestycji udział ten wynosi 53,35 %.
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – 46,65%,


Wytworzył/Wprowadził: Jacek Kaczmarczyk 2011-08-17 09:06:00
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2011-08-17 09:06:00

Zmienił: Jacek Kaczmarczyk 2011-08-17 09:06:00
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2011-08-17 09:06:00

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij