Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść


DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ


Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego. Informacja publiczna jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeśli może być udostępniona niezwłocznie. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba, że :


  1. informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wówczas WSZ w Kielcach powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku,
  2. w wyniku udostępnienia informacji publicznej poniesione zostaną przez WSZ w Kielcach dodatkowe koszty. W takim przypadku WSZ w Kielcach, w ciągu 14 dni zawiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty, a udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływnie 14 ni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).


Zamknij