Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW


PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW


PRZYJMOWANIE SPRAW

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach sprawy przyjmowane są w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznej.

Korespondencja wpływających i wysyłanych pism jest rejestrowana w dzienniku korespondencyjnym, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych według właściwości celem załatwienia.


ZAŁATWIANIE SPRAW

Sprawy kierowane do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego załatwiane są w kolejności ich wpływu, w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnie.


ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW

Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie, pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Dyrektor ustala właściwość osób do zbadania i rozpatrzenia skargi lub wniosku, stosownie do treści skargi lub wniosku. Rozpatrywanie skarg pacjentów odbywa się zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą. Skargi oraz wnioski, w tym składane na piśmie, są załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują inny termin rozpatrzenia sprawy.


W przypadku, gdy skarga lub wniosek wymaga szczególnie wnikliwej analizy lub z innych szczególnych względów miesięczny termin może zostać przedłużony.


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 12:00 – 13:00.


Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 10:04:32
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 10:04:32
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 10:04:32

Zmienił: Izabela Łapka 2020-04-10 10:04:32
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 10:04:32

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij