Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Monitoring


MONITORING POMIESZCZEŃ


Pomieszczenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego podlegają obserwacji za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Monitoringowi podlegają następujące pomieszczenia:


1.     Ogólnodostępne –ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników;


2.      Inne pomieszczenia, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych oraz w których widnieje informacja o stosowaniu obserwacji za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu.


 


Podstawa prawna:


art. 23a i 24 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295)


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  DOTYCZĄCY MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE WSzZ W KIELCACH


Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45, kod pocztowy 25-736, tel. 41 3671 301, e-mail: szpital@wszzkielce.pl, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001580, numer NIP: 959-129-12-92, REGON:000289785. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni p. Artur Fronczyk, tel.41 3671354, e-mail: iod@wszzkielce.pl.

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania usunięcia danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Monitoring obiektów ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników, pacjentów, interesantów oraz wszelkiego mienia znajdującego się w obiektach i na terenie WSzZ w Kielcach. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE w związku z ustawą z dnia 10.05.2018 r. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 i w związku z art.22.2 Kodeksu Pracy. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 1miesiąc.                                                                   


Kielce, dn. 25 maja 2018 roku


 


 


 


 


2020-04-10 10:52
Obowiązek informacyjny
38 KB

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 10:51:56
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 10:51:56
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 10:51:56

Zmienił: Izabela Łapka 2020-04-10 10:51:56
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 10:51:56

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij