Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wKielcach w porozumieniu z Okręgową Rada Lekarska w Kielcach ogłasza konkurs nastanowisko
                                      
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinnispełniać wymogi określone w części I pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 10.07.2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników naposzczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami(Dz.U. 2023 poz.1515) oraz złożyć dokumenty określone
w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawiesposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocieleczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021, poz. 430).

 

Oferty prosimy składać w terminie 30 dni oddaty ukazania się ogłoszenia w zamkniętych kopertach pod adresem:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcydyrektora ds. Lecznictwa” wraz z danymi adresowymi kandydata.

 

O terminie i miejscu przeprowadzeniapostępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydaturnastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert wWojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,
ul. Grunwaldzka 47, 25-736 Kielce.

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawowglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym iekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs spełniających definicję informacjipublicznej w myśl ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz.U. 2022 poz. 902). Materiały dostępne są w siedzibie WSzZ w Kielcach, możnasię z nimi zapoznać w terminie uzgodnionym telefonicznie pod nr 41 3671565


Wytworzył: Admin Admin 2023-12-15 12:47:03
Wprowadził: Admin Admin 2023-12-15 12:47:03
Opublikował: Admin Admin 2023-12-15 12:47:03

Zmienił: Admin Admin 2023-12-15 12:47:03
Opublikował: Admin Admin 2023-12-15 12:47:03

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij