Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w porozumieniu ze Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko
                                      

  Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 2 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz.1515) oraz złożyć dokumenty określone w treści Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021, poz. 430), to jest:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, aktualne prawo wykonywania zawodu,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodnością z oryginałem przez kandydata,
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginał dokumentów,
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie                 w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

2. Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 7 lat pracy w zawodzie, albo
 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz 7 lat pracy w zawodzie.

3. Oferty prosimy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w zamkniętych kopertach pod adresem:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

- z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” wraz z danymi adresowymi kandydata: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

4. O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

5. Posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, ul. Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce.

6. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych                     o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs spełniających definicję informacji publicznej w myśl ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902). Materiały dostępne są w siedzibie WSzZ                    w Kielcach, można się z nimi zapoznać w terminie uzgodnionym telefonicznie pod
nr 41 3671565.


2024-03-26 08:00
199 KB

Wytworzył: Admin Admin 2024-03-26 07:58:40
Wprowadził: Admin Admin 2024-03-26 07:58:40
Opublikował: Admin Admin 2024-03-26 07:58:40

Zmienił: Admin Admin 2024-03-26 07:58:40
Opublikował: Admin Admin 2024-03-26 07:58:40

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij