Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Rada Społeczna


RADA SPOŁECZNA


W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach działa Rada Społeczna, która jest organem:


1) inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego;


2) doradczym Dyrektora.


ZADANIA RADY SPOŁECZNEJ


Do zadań Rady Społecznej należy:


1) przedstawianie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wniosków i opinii w sprawach:


a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,


b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,


c) przyznawania Dyrektorowi nagród,


d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,


2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:


a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,


b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,


c) kredytów bankowych lub dotacji,


d) podziału zysku,


e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,


f) regulaminu organizacyjnego,


3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,


4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.


SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ


Na podstawie Uchwały nr147/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. wsprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w skład Rady Społecznej powołane zostały następujące osoby:


p. Marek Bogusławski – Przewodniczący


p. Mieczysław Gębski - Sekretarz


p. Grażyna Nowak – Starz – Członek


p. Agata Binkowska - Członek


p. Grzegorz Banaś - Członek


p. Andrzej Pruś - Członek


 
2020-04-07 13:57
Regulamin Rady Społecznej
834 KB

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-07 13:56:12
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-07 13:56:12
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-07 13:56:12

Zmienił: Izabela Łapka 2020-04-07 13:56:12
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-07 13:56:12

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij